Skip to main content
Homepage
NL
Log in/Registreer

Algemene wedstrijdvoorwaarden

1 INLEIDING

1.1 De Prijstrekkingen worden geëxploiteerd door Live Nation BVBA, ondernemingsnummer: 415 340 439, met maatschappelijke zetel te Stephenson Plaza, Blarenberglaan 3A, 2800 Mechelen. (“Onze”, "Ons" en "Wij").

1.2 De volgende bepalingen en voorwaarden zijn van toepassing op gratis prijstrekkingen die door Ons bekend worden gemaakt. Specifieke toelatingseisen, Prijzen, aanvullende voorwaarden en andere details die specifiek zijn voor elke Prijstrekking, zijn te vinden in competitiekennisgevingen op de "Prijstrekking"-pagina's. Deze Algemene Voorwaarden vormen een aanvulling op de bepalingen en voorwaarden die zijn opgenomen in de Competitiekennisgeving (gezamenlijk "Algemene Voorwaarden") en Ons privacybeleid ( hierbeschikbaar) die bepalen hoe Wij de gegevens die we van u verzamelen, kunnen gebruiken.

1.3 Lees deze Algemene Voorwaarden aandachtig door. Deze Algemene Voorwaarden bepalen wie mag meedoen aan een Prijstrekking, hoe de Prijstrekkingen zullen worden uitgevoerd en de omstandigheden waarin Wij de Prijs geheel of gedeeltelijk kunnen weigeren en/of u kunnen diskwalificeren. Door een inzending voor een Prijstrekking in te sturen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden en gaat u ermee akkoord dat als u wint, u Ons het recht verleent om uw naam en/of afbeelding te gebruiken voor Onze publiciteit, zoals hieronder uiteengezet.

1.4 We behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden en/of de Prijstrekkingen op enig moment zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of te wijzigen, voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is. Wanneer u meedoet aan een Prijstrekking, wordt u geacht de Algemene Voorwaarden te accepteren op de datum waarop u meedoet. Eventuele wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden worden bekendgemaakt in de Competitiekennisgeving.

1.5 We behouden ons het recht voor om u te diskwalificeren als Wij gegronde redenen hebben om aan te nemen dat u een van deze Algemene Voorwaarden hebt geschonden.

1.6 De Prijstrekkingen worden op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door, of geassocieerd met Typeform en als U meedoet aan een Prijstrekking, stelt u Typeform vrij van alle aansprakelijkheden die daarmee verband houden.

2 SUBSIDIABILITEIT

2.1 Om deel te nemen aan de Prijstrekking moet u:

(a) in staat zijn om aan alle Algemene Voorwaarden te voldoen; en (b) een inwoner van België zijn.

2.2 U mag geen werknemer, agent of bestuurder van, of een familielid van een werknemer, agent of bestuurder zijn van:

(a) Ons of een van onze gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen; of (b) een reclamebureau of een internetbedrijf dat met Ons verbonden is.

2.3 U kunt maar één keer meedoen aan deze Prijstrekking. Er worden geen inzendingen van derden, bulkinzendingen of inzendingen ingediend door agenten geaccepteerd.

2.4 Live Nation behoudt zich het recht voor om de subsidiabiliteit van deelnemers te verifiëren. Live Nation kan dergelijke informatie opvragen als het meent dat het redelijkerwijs noodzakelijk is om de subsidiabiliteit van een deelnemer te verifiëren en de prijs kan worden ingehouden tot en mits Live Nation tevreden is met de verificatie.

3 INGANGSVEREISTEN PRIJSTREKKING

3.1 De inzendingen voor een Prijstrekking moeten door ons worden ontvangen tussen de data en tijden die zijn gespecificeerd in de Competitiekennisgeving ("Inzendingsperiode"). Alle inzendingen die buiten de Inzendingsperiode worden ontvangen, worden niet in overweging genomen, ongeacht de reden

3.2 Om mee te doen aan een Prijstrekking, moet u voldoen aan de vereisten voor deelname en de instructies in beide gevallen volgen, zoals uiteengezet in de Competitiekennisgeving.

3.3 We hebben het recht om inzendingen te diskwalificeren die naar Onze mening (i) valse of misleidende informatie bevatten; of (ii) deze Algemene Voorwaarden op een andere manier schenden.

3.4 Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor inzendingen die verloren of beschadigd raken, noch voor inzendingen voor een Prijstrekking die We niet ontvangen als gevolg van een technische fout, ongeacht de oorzaak. Bovendien kunnen Wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele problemen bij het indienen van een inzending. Bewijs van binnenkomst of indiening wordt niet beschouwd als bewijs van ontvangst.

3.5 Tickets onder voorbehoud van goedkeuring door de artiest en/of het management.

4 SELECTIE VAN WINNAARS

4.1 Na afloop van de Inzendingsperiode voor elke Prijstrekking, zullen Wij willekeurige Winnaar(s) selecteren uit alle ontvangen inzendingen voor die Prijstrekking die voldoen aan deze Algemene Voorwaarden (“Winnaar”). Het aantal en de wijze van bekendmaking van Winnaars wordt gespecificeerd in de Competitiekennisgeving.

4.2 Als Wij u op de hoogte brengen dat u als Winnaar bent geselecteerd en u een dergelijke kennisgeving niet erkent via de methode en binnen het tijdsbestek gespecificeerd in de Competitiekennisgeving, hebben Wij het recht om uw selectie als Winnaar in te trekken en naar Ons eigen absolute goeddunken een alternatieve winnaar te selecteren.

5 PRIJS

5.1 De Prijstrekkingsprijs is de prijs die wordt vermeld in de Competitiekennisgeving ("Prijs"), zoals onderhevig aan deze Algemene voorwaarden

5.2 Prijzen zullen naar Winnaars worden verzonden in overeenstemming met de Competitiekennisgeving, op voorwaarde dat de Winnaar volledig heeft voldaan aan zijn/haar verplichtingen onder Voorwaarde 6.

5.3 Er zijn geen Prijssubstituties of geldalternatieven en de Prijs is niet overdraagbaar.

5.4 Wanneer Wij om redenen die buiten onze redelijke controle vallen niet in staat zijn om de hele Prijs of een deel daarvan aan de Winnaars te leveren, hebben Wij het recht om het geheel of een deel van de aangeboden Prijs te vervangen door een alternatieve prijs die Wij daarvoor in redelijkheid aanwijzen.

5.5 Winnaars en eventuele toegestane reisgenoten zijn als enige verantwoordelijk voor al hun eigen uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot reiskosten. We nemen geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor kosten, lasten, uitgaven of belastingen die een Winnaar op enig moment moet betalen in verband met de Prijs. Winnaars en toegestane reisgenoten zijn te allen tijde onderworpen aan alle toepasselijke ticketvoorwaarden en aan de regels van de locatie.

6 WINNAAR

U gaat ermee akkoord dat als u een winnaar bent:

6.1 u ermee instemt dat Wij uw naam en/of afbeelding gebruiken voor Onze publiciteit voor de Prijstrekkingen en in promotiemateriaal op een manier die Wij geschikt achten, hetzij nu of in de toekomst, waar ook ter wereld; en

6.2 u de Prijs niet zult doorverkopen, te huur zult aanbieden of anderszins zult overdragen aan een derde partij.

6.3 u instemt met de exploitatie door Ons (of door Ons gemachtigde derde partijen) van uw inzending op een manier die wij geschikt achten en in welke media dan ook;

6.4 u ermee akkoord gaat dat u geen recht heeft op enige betaling voor dergelijk gebruik; 6.5 u maximaal zeven dagen voordat de show plaatsvindt om uw ticket vraagt;

6.6 u uw id-bewijs zult tonen aan de gastenbalie. Tickets zijn niet overdraagbaar.

7 DEFINITIEVE BESLUIT

7.1 Ons besluit is definitief en er wordt geen correspondentie of discussie met u of een andere partij namens u gevoerd over het proces of de details van een dergelijk besluit.

8 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

8.1 We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten die u maakt om deel te nemen aan de Gratis Prijstrekking (ongeacht of deze inzending succesvol is) of in verband met deelname aan de Gratis Prijstrekking.

8.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die u lijdt als gevolg van Onze schending van deze Algemene Voorwaarden, tenzij deze verliezen voor zowel u als Ons redelijkerwijs te voorzien waren op de datum dat u meedeed aan de Gratis Prijstrekking.

8.3 Om twijfel te voorkomen, zijn Wij niet aansprakelijk jegens u, op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief, zonder beperking, nalatigheid) of anderszins in verband met de Gratis Prijstrekking, voor:

(a) verlies van inkomsten, winst, contracten, zakelijke of verwachte besparingen of verlies van gegevens; of

(b) enig verlies van goodwill of reputatie; of (c) enige bijzondere of indirecte of vervolgschade; ongeacht de oorzaak.

8.4 Niets in deze Algemene Voorwaarden zal Onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken:

(a) voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van Onze nalatigheid of een opzettelijke handeling of nalatigheid van Ons of een van Onze functionarissen, werknemers of agenten;

(b) voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; of

(c) voor zover dergelijke aansprakelijkheid wettelijk niet kan worden uitgesloten of beperkt.

8.5 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verliezen als gevolg van Ons falen om de Gratis Prijstrekking, de Prijs of andere prijzen te bezorgen als gevolg van omstandigheden die buiten onze directe en redelijke controle vallen, inclusief maar niet beperkt tot, als gevolg van een serverstoring (inclusief maar niet beperkt tot toegangsvertragingen of -onderbrekingen, niet-bezorging of verkeerde bezorging van gegevens), elk geval van overmacht, oorlog of terrorisme, inbreuken op beveiliging of ongeoorloofd gebruik van persoonlijke gegevens voortvloeiend uit hacken en/of storing aan of gebrek aan ontvangst van telefoon- of mobiele telefoonnetwerken.

9 UW AANSPRAKELIJKHEID JEGENS ONS EN UW WETTELIJKE RECHTEN

9.1 U gaat ermee akkoord Ons volledig schadeloos te stellen wat betreft alle aansprakelijkheden, schade, vorderingen, handelingen, uitgaven (inclusief redelijke juridische kosten), verzoeken of kosten die wij hebben gemaakt als gevolg van een schending door u van deze Algemene Voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot een schending van Voorwaarde 6.

9.2 Niets in deze Algemene Voorwaarden is van invloed op de wettelijke rechten waarop u als consument recht kunt hebben.

10 UW GEGEVENS

10.1 Uw persoonlijke gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met Ons privacybeleid (beschikbaar via de hyperlink bij Voorwaarde 1.2 hierboven) dat Ons gebruik van uw persoonlijke gegevens bepaalt.

11 HEERSEND RECHT

11.1 Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en uitgelegd in overeenstemming met het Belgisch recht en elk geschil dat hieruit voortvloeit, valt onder de niet-exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

12 ONDERZOEKEN

12.1 Voor alle vragen, opmerkingen, feedback of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met info@livenation.be. Alle vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de Prijstrekking moeten aan ons worden gericht.

12.2 De namen van de Winnaars worden beschikbaar gesteld na dat Wij een afgestempelde, zelf-geadresseerde envelop ontvangen.

12.3 Alle vragen met betrekking tot de Prijstrekkingen (inclusief verzoeken om de namen van de Winnaars) moeten door Ons binnen 28 dagen na de sluitingsdatum van de Prijstrekkingen worden ontvangen, zoals uiteengezet in de Competitiekennisgeving.