Algemene gebruiksvoorwaarden

LiveNation.be ('de Website') is eigendom van en wordt beheerd door Live Nation (Music) UK Limited ('ons', 'onze' en 'wij'). Wij zijn een bedrijf dat geregistreerd staat in Engeland en Wales onder registratienummer 0240991. Het adres van ons geregistreerd kantoor is 2nd Floor Regent Arcade House, 19 – 25 Argyll Street, London W1F 7TS (Verenigd Koninkrijk) en ons BTW-nummer is 489 7987 40. info@livenation.be is ons e-mailadres.

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van de Website (de 'Algemene Voorwaarden'), die van toepassing zijn op de eindgebruikers van de Website. Door naar de Website te gaan, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden. De Website is gemaakt voor websitegebruikers die 18 jaar of ouder zijn. Als u geen inwoner van België bent, jonger dan 18 bent of niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, mag u deze Website niet gebruiken en we hebben dan het recht om uw toegang tot de Website te beperken. Als u iets niet begrijpt, stuurt u dan een e-mail met uw vraag naar: info@livenation.be

1 UW VERPLICHTINGEN

1.1:

U mag:

 • (a) de Website (of enig gedeelte daarvan) niet gebruiken voor illegale doeleinden en u zult de Website gebruiken conform toepasselijke wetgeving;
 • (b) door middel van de Website (hetzij via Inzendingen van de gebruikers [zoals hieronder gedefinieerd staat] of anderszins)
  • (i) geen computervirussen, macrovirussen, trojaanse paarden, wormen, logic bombs of andere methoden die ontworpen zijn om de normale werkingsprocedures van een computer te verstoren, te onderbreken of te hinderen of
  • (ii) materiaal dat lasterlijk, beledigend of van obscene of bedreigende aard is, of dat ergernis of ongemak veroorzaakt of onnodig kwetsend is, uploaden of versturen;
 • (c) de Website niet gebruiken op een manier waarmee
  • (i) de Website belemmerd of beschadigd wordt, minder efficiënt functioneert of waarmee de effectiviteit of functionaliteit van de Website op enige manier verslechtert of waarmee
  • (ii)de rechten van enige persoon, firma of bedrijf (waaronder, maar niet beperkt tot, recht van intellectueel eigendom, op vertrouwelijkheid of privacy) geschonden worden;
 • (d) geen hypertextlink aanmaken of publiceren naar enig gedeelte van de Website of proberen ongemachtigd toegang te krijgen tot enig gedeelte of onderdeel van de Website;
 • (e) geen enkel gedeelte van de Website kopiëren of distribueren in welk medium dan ook, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming; en
 • (f) geen enkel gedeelte van de Website wijzigen of aanpassen, anders dan redelijkerwijs noodzakelijk om de Website te gebruiken voor het doel waarvoor het bestemd is.

1.2 U gaat ermee akkoord dat in het geval u enig recht, claim of actie mocht hebben tegen een eindgebruiker van de Website voortkomend uit het gebruik van de Website door deze eindgebruiker, dat u een dergelijk recht, claim of actie onafhankelijk van en zonder verhaal naar ons zult uitoefenen.

1.3 U mag de Website alleen gebruiken voor uw eigen persoonlijke en niet-commerciële gebruik.

2 ONZE RECHTEN

2.1 Wij houden ons het recht voor om:

 • (a) de Website (of een deel daarvan) met of zonder bericht aan u, tijdelijk of permanent aan te passen of terug te trekken en u bevestigt dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor aanpassingen aan of terugtrekking van de Website; en/of
 • (b) deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te veranderen. Als u gebruik blijft maken van de Website (of enig gedeelte daarvan) na een dergelijke verandering, mag dat beschouwd worden als uw akkoord met een dergelijke verandering. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of de Algemene Voorwaarden gewijzigd werden. Als u niet akkoord gaat met de wijziging aan de Algemene Voorwaarden, dan moet u het gebruik van de Website onmiddellijk beëindigen; en/of
 • (c) alle activiteiten en content die gepaard gaan met de Website, monitoren. Wij kunnen elke gemelde overtreding van deze Algemene Voorwaarden of klachten met betrekking tot de Website onderzoeken en elke actie ondernemen die wij als toepasselijk beschouwen (waaronder, maar niet beperkt tot, het uitgeven van waarschuwingen, uw toegang tot de Website opschorten, beëindigen of hieraan voorwaarden verbinden en/of enig materiaal van de Website verwijderen).

2.2 We zullen onze redelijke inspanningen inzetten om de Website te onderhouden. De Website is van tijd tot tijd aan verandering onderhevig. U zult niet in aanmerking komen voor enige vorm van compensatie als u door een fout, storing of intrekking van de Website, of een deel daarvan, om enige reden, geen gebruik kunt maken van de Website of een deel daarvan.

3 UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij respecteren uw Persoonlijke gegevens en zullen deze behandelen in overeenstemming met ons Privacyreglement en toepasselijke wetgeving op het gebied van persoonsgegevens dat van tijd tot tijd een rol speelt. Klik hier om ons Privacyreglement te lezen

4 LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Het kan zijn dat wij links naar andere websites of bronnen geven. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van deze externe sites of bronnen, en dat wij, direct noch indirect, verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de privacypraktijken of de inhoud (waaronder content die een verkeerde voorstelling van zaken geeft of lasterlijk is) van dergelijke websites, of dat wij deze ondersteunen, waaronder (zonder beperking) advertenties, producten of andere materialen of diensten op of beschikbaar van dergelijke websites of bronnen, noch voor schade, verlies of belediging veroorzaakt door of die vermoedelijk veroorzaakt kan worden door, of in verband met, het gebruik van of vertrouwen op dergelijke content, goederen of diensten die beschikbaar zijn op dergelijke externe sites of bronnen.

5 ACCOUNTS

Om gebruik te kunnen maken van bepaalde gedeelten van de Website, kan het nodig zijn een account aan te maken. U mag nooit de account van een andere gebruiker van de Website gebruiken zonder hiervoor van tevoren toestemming gekregen te hebben. U moet volledige en nauwkeurige informatie opgeven als u bij ons een account opent. U alleen bent verantwoordelijk voor de activiteit die op uw account plaatsvindt, en derhalve raden wij u aan uw paswoord geheim te houden. U moet ons onmiddellijk inlichten als u op de hoogte komt van ongemachtigd gebruik van uw account.

6 INZENDINGEN VAN GEBRUIKERS

6.1 Het kan zijn dat we nu of in de toekomst toestemming geven voor het indienen van video's en/of andere communicatie of materialen op de Website door gebruikers van de Website (gezamenlijk 'Inzendingen van gebruikers' genoemd). Inzendingen van gebruikers moeten te allen tijde voldoen aan deze Algemene Voorwaarden en aan eventuele andere voorwaarden die gepaard gaan met dergelijke Inzendingen van gebruikers, die we van tijd tot tijd op deze Website zullen publiceren.

6.2: Door het indienen van Inzendingen van gebruikers, verleent u hierbij:

 • (a) aan ons een onherroepelijk, voortdurend, niet-exclusief, overdraagbaar, royaltyvrij, wereldwijd recht en de licentie (met het recht om sublicenties uit te geven) om dergelijke Inzendingen van gebruikers te gebruiken, te kopiëren, aan te passen, te hosten, te verkopen, openbaar te maken, een ander format te geven, te vertalen, samen te vatten (in zijn geheel of gedeeltelijk) en te distribueren (en op andere wijze te communiceren van dergelijke Inzendingen van de gebruikers naar het publiek) door alle media die nu bekend zijn, of hierna ontwikkeld worden (waaronder, zonder beperking, andere websites dan de Website), voor elk doel onafhankelijk of dit commercieel, voor adverteren of anderszins is; en
 • (b) aan elke gebruiker van de Website een onherroepelijke, voortdurende, wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om via de Website toegang te krijgen tot de Inzendingen van de gebruikers.

6.3: Door Inzendingen van de gebruikers in te dienen, garandeert en verklaart u ons, dat:

 • (a) u het volledige recht en de volledige machtiging hebt om de rechten en licenties met betrekking tot de Inzendingen van de gebruikers zoals uiteengezet in deze Overeenkomst, te verlenen; en
 • (b): de Inzendingen van de gebruikers die u indient:
  • (i) geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten (waaronder zonder beperking copyright en/of handelsmerken), andere eigendomsrechten of openbaarmakings- of privacyrechten van derde partijen;
  • (ii) geen schending vormen van wetten, verordeningen, voorschriften of bepalingen;
  • (iii) niet lasterlijk, smadelijk, onwettig bedreigend of onwettig treiterend zijn; en
  •  
  • (iv) geen wetten met betrekking tot oneerlijke concurrentie, antidiscriminatie of valse advertenties overtreden.

6.4 Wij ondersteunen geen enkele Inzending van gebruikers of een mening, aanbeveling of advies dat daarin tot uitdrukking komt, en, ingevolge clausule 8 hieronder, verklaren wij ons nadrukkelijk niet verantwoordelijk in verband met Inzendingen van gebruikers. Wij staan geen schending van copyright of van andere intellectuele eigendomsrechten op deze Website toe. Wij houden ons het recht voor om Inzendingen van gebruikers zonder bericht om welke reden dan ook te verwijderen, mochten wij dat nodig vinden, zonder beperking, schending van Voorwaarden voor Inzendingen van gebruikers en/of schending van intellectuele eigendomsrechten/

6.5 U gaat ermee akkoord dat u, bij gebruik van de Website, blootgesteld kunt worden aan Inzendingen van gebruikers uit verschillende bronnen, en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de nauwkeurigheid, het nut, de veiligheid of de intellectuele eigendomsrechten van, of in verband met dergelijke Inzendingen van gebruikers. U begrijpt ook dat u blootgesteld kunt worden aan Inzendingen van gebruikers die onnauwkeurig, beledigend, aanstootgevend of verwerpelijk kunnen zijn, en u gaat hiermee akkoord. U gaat er ook mee akkoord afstand te doen, en u doet hierbij afstand, van alle wettelijke of geldige rechten of verhaal die u met betrekking hiertoe naar ons zou kunnen doen gelden (onderworpen aan clausule 8 hieronder).

6.6 Als u van mening bent dat een Inzending van een gebruiker op deze Website onnauwkeurig, beledigend, aanstootgevend of verwerpelijk is, of intellectuele eigendomsrechten schendt, neemt u dan hier contact met ons op

7 TOEGANKELIJKHEID

Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor het maken van toegankelijke webcontent en software ernstig. Wij streven ernaar om toegankelijkheid te garanderen voor mensen met een handicap en om te voldoen aan de huidige standaards voor toegankelijkheid. Vele internetgebruikers met een handicap vinden het moeilijk om websites te gebruiken, alleen al wegens de manier waarop ze zijn ontworpen. Wij zijn bezig onze website te beoordelen en waar nodig opnieuw te ontwerpen om deze zo toegankelijk mogelijk te maken en om compatibel te zijn met de verschillende soorten adaptieve technologieën die gebruikt worden door mensen met een handicap, waaronder schermlezers.

8 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

8.1 HOEWEL WE ALLE REDELIJKE INSPANNINGEN DOEN OM DE NAUWKEURIGHEID TE CONTROLEREN VAN ALLE INFORMATIE DIE WE OP DE WEBSITE PLAATSEN, GEVEN WE GEEN GARANTIE, DIRECT NOCH INDIRECT, OVER DE NAUWKEURIGHEID HIERVAN.

8.2 De Website wordt geleverd in de vorm waarin deze gepresenteerd wordt en beschikbaar is, alleen voor uw informatie en persoonlijk gebruik, zonder enige voorstelling of onderschrijving van zaken. Tenzij in aparte voorwaarden uiteengezet met betrekking tot een bepaald product of dienst, geven wij geen garantie van enige soort, direct noch indirect, met betrekking tot de Website, of producten of diensten aangeboden op de Website hetzij aangeboden door ons of namens ons (waaronder gratis downloads van software), waaronder, maar niet beperkt tot, uitdrukkelijke garanties van voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-schending, compatibiliteit, veiligheid, nauwkeurigheid, toestand of volledigheid, of enige suggestie van garantie voortkomend uit handelen, gebruik of verhandelen.

8.3 Tenzij uiteengezet in aparte algemene voorwaarden met betrekking tot een bepaald product of dienst, geven wij geen garantie dat de Website of producten of diensten die op de Website worden aangeboden, hetzij door ons of namens ons (waaronder gratis downloads van software) zullen voldoen aan jouw eisen of ononderbroken, tijdig, gegarandeerd foutloos werken, dat defecten gecorrigeerd zullen worden, of dat de Website of de server die deze beschikbaar maakt of producten of diensten die op de Website, hetzij door ons hetzij namens ons, aangeboden worden (waaronder gratis downloads van software) volledig functioneel, nauwkeurig of betrouwbaar zijn. Wij zullen niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk zijn jegens u voor verlies van content of materiaal als gevolg van het uploaden naar of downloaden van de Website.

8.4 Ongeacht enige andere bepaling in de Algemene Voorwaarden, zal niets uw rechten als een consument onder het Belgische recht beperken.

8.5 U erkent dat wij de veiligheid of privacy van de Website en informatie die hierop aan u gegeven wordt of door u aangenomen wordt, niet kunnen garanderen en dat wij daarom hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.

8.6: Wij zullen niet aansprakelijk zijn volgens contract, wegens onrechtmatige daad (waaronder, zonder beperking, nalatigheid) of anderszins voor:

 • (a) eventuele economische verliezen (waaronder, zonder beperking, verlies van inkomsten, winsten, contracten, handel of verwachte besparingen); of
 • (b) verlies van goodwill of reputatie; of
 • (c) verlies van data of gebruik van data; of
 • (d) speciale of indirecte of voortvloeiende verliezen,

onafhankelijk hoe ze optreden en in elk geval onafhankelijk van het feit of dergelijke verliezen door iemand van ons verwacht konden worden op de datum waarop het voorval dat het verlies veroorzaakte, optrad.

8.7 Niets in de Algemene Voorwaarden zal onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel voortvloeiend uit onze onachtzaamheid of dat van onze werknemers, agenten of medewerkers, of enige aansprakelijkheid in de onrechtmatige daad van misleiding uitsluiten of beperken.

9 VRIJWARING

U GAAT ERMEE AKKOORD VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK TE ZIJN (EN ONS TE VRIJWAREN) VOOR EVENTUELE CLAIMS, AANSPRAKELIJKHEID, SCHADE, VERLIEZEN, KOSTEN EN UITGAVEN, WAARONDER JURIDISCHE KOSTEN, DIE DOOR ONS GELEDEN WORDEN EN DIE VOORTKOMEN UIT EEN SCHENDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN DOOR U OF EVENTUELE ANDERE AANSPRAKELIJKHEID DIE WIJ OPLOPEN DOOR UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE (WAARONDER ZONDER BEPERKING, MET BETREKKING TOT INZENDINGEN VAN GEBRUIKERS), OF GEBRUIK VAN DE WEBSITE DOOR IEMAND ANDERS DIE DOOR MIDDEL VAN UW PC OF INTERNETACCOUNT TOEGANG KRIJGT TOT DE WEBSITE.

10 INTELLECTUEEL EIGENDOM EN GEBRUIKSRECHT

10.1 U erkent en gaat ermee akkoord dat alle copyrights, handelsmerken en overige intellectuele eigendomsrechten van alle materialen en content op de Website te allen tijde ons eigendom, of dat van onze licentienemers, zal blijven. U hebt toestemming om dit materiaal te gebruiken, maar alleen zoals uitdrukkelijk door ons geautoriseerd is.

10.2 U erkent en gaat ermee akkoord dat alle materialen en content die zich op de Website bevinden, alleen beschikbaar gesteld zijn voor uw persoonlijke en niet-commerciële gebruik, en dat u één kopie mag afdrukken, en excerpten mag downloaden, van alle pagina's van de Website voor een dergelijk doel. Elk ander gebruik van het materiaal en de content van de Website is uitdrukkelijk verboden. U gaat ermee akkoord dergelijk materiaal niet te kopiëren, te reproduceren, te verzenden, te publiceren, uit te zenden, te verkopen, onder licentie uit te geven, weer te geven, te distribueren, commercieel te exploiteren of afgeleid werk ervan te creëren, en u gaat er tevens mee akkoord hiervoor geen hulp aan derden te verstrekken of dit voor derden mogelijk te maken.

10.3 Met uitzondering van Persoonlijke gegevens (zoals uiteengezet in ons Privacyreglement), zal informatie die u indient op de Website, onafhankelijk of dat nu als commentaar, via een chatroomfunctie of anderszins geschiedt, niet vertrouwelijk behandeld worden en u erkent dat we dergelijke informatie kunnen gebruiken voor elk doel dat onderworpen is aan deze Algemene Voorwaarden.

10.4 Wij houden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in en aan de Website gegeven zijn.

11 BERICHTEN

11.1 U kunt ons berichten onder of in verband met deze Algemene Voorwaarden per e-mail sturen aan info@LiveNation.be.

11.2 Omdat bewijs van verzending niet garandeert dat wij uw bericht ontvangen hebben, moet u ervoor zorg dragen dat u een bewijs van ontvangst van ons ontvangt. Wij streven ernaar u binnen 5 werkdagen een bewijs van ontvangst te sturen en dit moet door u bewaard worden.

12 ALGEMEEN

12.1 Als enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden geacht wordt onwettig, ongeldig of om enige reden onuitvoerbaar te zijn, dan zal die bepaling geacht worden los te staan van deze Algemene Voorwaarden en zal zij de geldigheid en uitvoerbaarheid van de resterende bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet aantasten.

12.2 Deze Algemene Voorwaarden (die van tijd tot tijd aangepast worden) bevatten de volledige overeenkomst en alle afspraken tussen ons met betrekking tot alle zaken waarnaar hierin gerefereerd wordt en vervangen alle voorafgaande schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen ons met betrekking tot dergelijke zaken. De interpretatie van deze Algemene Voorwaarden kan door geen enkele mondelinge uitleg of mondelinge informatie door een van ons gewijzigd worden. Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, bevestigt u dat u niet vertrouwd hebt op een voorstelling van zaken die niet uitdrukkelijk hierin opgenomen is en u gaat ermee akkoord dat u geen verhaal hebt met betrekking tot een onjuiste voorstelling van zaken die geen voorwaarde uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden. Niets in deze Algemene Voorwaarden zal echter strekken tot het uitsluiten van aansprakelijkheid voor een valse verklaring of daad.

12.3 De Algemene Voorwaarden zullen exclusief vallen onder en geïnterpreteerd worden door de wetgeving van Engeland en Wales; hun rechtbanken zullen exclusieve jurisdictie hebben in een eventueel dispuut, met uitzondering dat wij het recht hebben om gerechtelijke acties te beginnen in en in te dienen bij andere jurisdicties. De Website wordt door ons gecontroleerd en aangeboden vanuit Engeland. Wij doen geen uitspraken dat de Website geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen.